Dạng khẳng định và phủ định của tính từ.

Tính từ đuôi I (い形容詞)

Lịch sự (ていねいけい)
Hiện tại Quá khứ
Khẳng định Phủ định Khẳng định  Phủ định
あつい あついです あつくないです あつかったです あつくなかったです
おいしい おいしいです おいしくないです おいしかったです おいしくなかったです
おおきい おおきいです おおきくないです おおきかったです おおきくなかったです
ちいさい ちいさいです ちいさくないです ちいさかったです ちいさくなかったです
Chú ý: Có thể thay thế くないです=くありません, くなかったです=くありませんでした

さむくないです=さむくありません

さむくなかったです= さむくありませんでした

 

Thông thường (ふつうけい)
Hiện tại Quá khứ
Khẳng định Phủ định Khẳng định  Phủ định
あつい あつ あつくない あつかった あつくなかった
おいしい おいし おいしくない おいしかった おいしくなかった
おおきい おおき おおきくない おおきかった おおきくなかった
ちいさい ちいさ ちいさくない ちいさかった ちいさくなかった

 

Tính từ đuôi na (な形容詞)

Lịch sự (ていねいけい)
Hiện tại Quá khứ
Khẳng định Phủ định Khẳng định Phủ định
あんぜん あんぜんです あんぜんじゃないです あんぜんでした あんぜんじゃなかったです
きけん きけんです きけんじゃないです きけんでした きけんじゃなかったです
じゆう じゆうです じゆうじゃないです じゆうでした じゆうじゃなかったです
ていねい ていねいです ていねいじゃないです ていねいでした ていねいじゃなかったです
Chú ý: Có thể thay thế じゃ(では)ないです= じゃ(では)ありません, じゃ(では)なかったです=じゃ(では)ありませんでした。(では) chủ yếu dùng trong văn viết.

きけんじゃないです= きけんじゃありません= きけんではないです= きけんではありません

きけんじゃなかったです= きけんじゃありませんでした= きけんではなかったです= きけんではありませんでした