1. Động từ thể て + もいいです

 • Nghĩa : Làm ~ được
 • Cách dùng : Nói với ai đó rằng họ được phép làm điều gì đó
 • Ví du :
  しゃしん を とって も いい です。
  Bạn có thể chụp hình
  たばこ を すって も いい です か。
  Tôi có thể hút thuốc không ?

2. Động từ thể て + は いけません

 • Nghĩa : Không được làm ~
 • Cách dùng : Nói với ai đó rằng họ không được phép làm điều gì đó
  *Chữ [は ] được đọc là [わ]
 • Ví dụ :
  ここ で たばこ を すって は いけません
  Bạn không được phép hút thuốc ở đây

*Nếu là câu hỏi thì phải trả lời theo ví dụ sau :
Ví dụ :
せんせい 、ここ で あそんで も いい です か?
Thưa ngài, chúng con có thể chơi ở đây được không ?
はい、いいです
Được chứ
いいえ、いけません
Không, các con không được phép

3. Động từ thể て + います

 • Cách dùng : Để nói về thực trạng (kết quả của một hành động) vẫn còn lại, vẫn tiếp diễn đến hiện tại
 • Ví dụ :
  わたしはけっこんしています。
  Tôi đã kết hôn rồi
  わたしはたなかさんをしっています。
  Tôi biết anh Tanaka
  わたしはおおさかにすんでいます。
  Tôi sống ở Osaka
  私はカメラをもっています。
  Tôi có một chiếc máy ảnh

4. Động từ thể て + います

 • Cách dùng :
  Dùng để nói về tập quán, thói quen ( những hành động lặp đi lặp lai trong khoảng thời gian dài)
  Dùng để hỏi về nghề nghiệp hay tình cảnh của ai
  Dùng để trả lời cho câu hỏi [おしごとはなんですか]
 • Ví dụ :
  IMCはコンプーターをつくっています。
  Công ty IMC sản xuất máy tính
  スーパーでフィルムをうっています。
  Ở siêu thị có bán phim
  ミラーさんはIMCではたらいています。
  Anh Miller làm việc ở công ty IMC
  いもうとはだいがくでべんきょうしています。
  Em gái tôi học đại học

5. 知(し)りません

 • Nghĩa : Không biết
 • Cách dùng : Thể phủ định của [しっています] là [しりません]
 • Ví dụ :
  しやくしょのでんわばんごうをしっていますか。
  Anh biết số điện thoại của văn phòng hành chính quận không ?
  はい、しっています。
  Vâng, tôi biết
  いいえ、しりません。
  Không, tôi không biết

Nguồn: Giáo trình MINANO NIHONGO ( Nếu có điều kiện các bạn mua sách gốc ủng hộ nhà phát hành nha)