Hình ảnh

AISATSU

あいさつ

Kiritsu

Rei

OhayouGozaimasu

Chakuseki
Bắt đầu bài học

Hình ảnh

 


Hình ảnh
“Kiritsu!”
き り つ
Mọi người đều chú ý
Hình ảnh
Hình ảnh “Rei!”
れ い
Mọi người cúi chào và nói lời chào
Hình ảnh
Hình ảnh “Chaku seki!”
ち ゃ く せ き
Mọi người đều ngồi
Hình ảnh